Splošni pogoji poslovanja

w-metaltech d.o.o.
(Matična številka 8134995000)
Breg 8, 2322 Majšperk
SLOWENIEN

 

1. člen – Področje uporabe

Ti SPP veljajo za vsa pogodbena in poslovna razmerja med w-metaltech d.o.o. in vsakokratnim pogodbenim oz. poslovnim partnerjem, ki se v nadaljevanju imenujejo kot „stranka(-e)“. Merodajna je tista verzija, ki velja vsakokrat ob sklenitvi pogodbe.

Veljajo izključuno ti SPP. Kolikor tem SPP stojijo nasproti ali nasprotujejo splošni pogoji poslovanja stranke, w-metaltech d.o.o. tem splošnim pogojem poslovanja že sedaj nasprotuje. Takšni splošni pogoji poslovanja veljajo le tedaj, če je w-metaltech d.o.o. z zadevnimi določbami sama soglašala. Kolikor si splošni pogoji poslovanja stranke in SPP w-metaltech d.o.o. nasprotujejo, veljajo le SPP w-metaltech d.o.o. Stranka izrecno soglaša, da v takšnem primeru njeni splošni pogoji poslovanja ne veljajo.

 

2. člen – Sklenitev pogodbe

Vse ponudbe w-metaltech d.o.o. so nezavezujoče.

Služijo le preglednosti.Pogodba je sklenjena šele tedaj, ko w-metaltech d.o.o. stranki pisno izjavi, da je ponudba zavezujoča in stranka to ponudbo pisno sprejme ali če w-metaltech d.o.o. na prošnjo stranke začne z izvajanjem izpolnitve, ki predstavlja predmet ponudbe.

 

3. člen – Pridržek lastninske pravice

W-metaltech d.o.o. do popolnega plačila kupnine ostaja lastnica blaga. Stranka se zavezuje, da bo blago v času trajanja pridržka lastninske pravice skrbno hranila in z njim skrbno ravnala. Kolikor so potrebna vzdrževalna ali pregledovalna dela, mora le-ta na svoje stroške redno izvajati stranka.

Stranka se nadalje zavezuje, da bo w-metaltech d.o.o. v času trajanja pridržka lastninske pravice nemudoma obvestila o posegih tretjih oseb na blago, predvsem tudi o ukrepih, izvirajočih iz izvršilnih postopkov. Ta zaveza obsega tudi morebitne tozadevne poskuse ter morebitne poškodbe blaga.

Stranka se tudi zavezuje nadomestiti vsakršno škodo in vsakršne stroške, ki nastanejo s kršitvijo teh zavez in z opustitvijo potrebnih ukrepov proti posegom tretjih oseb na blago. Razen tega sme w-metaltech d.o.o. v primeru ravnanja stranke, ki krši pogodbo, nemudoma odstopiti od pogodbe in zahtevati izročitev blaga.

Stranka se sicer tudi zavezuje, da blaga v času trajanja pridržka lastninske pravice ne bo niti odsvajala niti v korist tretjih oseb ne bo ustanavljala drugih pravic na blagu. V primeru kršitve predhodnega stavka prenaša stranka w-metaltechu d.o.o. vse svoje terjatve in/ali pravice v razmerju do na ta način okoriščenih tretjih oseb, in sicer že v trenutku nastanka takšnih terjatev oz. pravic.
Prav tako predstavlja vsakršna sprememba na blagu kršitev pogodbe, vse dokler blago še ni plačano oz. dokler velja pridržek lastninske pravice.

 

4. člen – Prehod nevarnosti,    jamčevanje, odškodninska odgovornost, zastaranje

Stranka z izročitvijo prevzema nevarnost naključnega uničenja in naključnega poslabšanja blaga. Kolikor se blago izroči špediterju, prevozniku ali drugi osebi ali organizaciji, kateri je zaupana izvedba prenosa blaga, začne izročitev in s tem prehod nevarnosti učinkovati z izročitvijo blaga zakšni osebi oziroma organizaciji.

Za napake blaga, kolikor so obstajale v trenutku izročitve, w-metaltech d.o.o. najprej odgovarja tako, da mora blago popraviti ali zamenjati.

DStranka se zavezuje obvestiti w-metaltech d.o.o. o napakah stvari takoj po njihovem odkritju, vendar najkasneje v enem tednu. Dogovorjeno je, da stranko bremeni dokazno breme glede vseh predpostavk zahtevkov, ki so v zvezi z jamčevanjem. To predvsem zadeva same napake kot tudi pravočasnost obvestitve.

Obdobje garancije za proizvode, za katere obstaja predpidana garancijska obveznost, traja eno leto od izročitve. Če je v takšnem primeru predpisano daljše garancijsko obdobje, velja takšno garancijsko obdobje. V preostalem velja za skrite napake šestmesečni jamčevalni rok, ki začne teči z izročitvijo blaga. 

Morebitni odškodninski zahtevki do družbe w-metaltech d.o.o. prenehajo, če postopek za njihovo sodno uveljavitev ni začet v roku šestih mesecev od seznanitvijo s škodo in povzročiteljem, vsekakor pa po poteku 2 let od izročitve. Prav tako je odškodninska odgovornost omejena na naklep in hudo malomarnost. To ne zadeva le odškodninske odgovornosti v zvezi z blagom oziroma deli družbe w-metaltech d.o.o., temveč tudi tisto njenih izpolnitvenih pomočnikov.

 

5. člen – Obveščanje,  spremembe naslova

Stranka sporoči svoj naslov in druge kontaktne podatke (telefon, faks, e-mail itd.) ob vzpostavitvi prvega stika. Stranka se zavezuje neposredno sporočiti družbi w-metaltech d.o.o. morebitne spremembe svojega naslova ali kontaktnih podatkov, dokler je pogodbeno razmerje odprto oz. so tudi še roki v zvezi z jamčevanjem in odškodninsko odgovornostjo odprti. Če stranka ne izpolni te obveznosti, je veljavna dostava na prvotno znani naslov oz. tozadevne podatke, tako da tudi dopisi, naslovljeni na takšen naslov, veljajo za vročene.

 

6. člen – Cene / Plačilni pogoji

Vsakokratne cene izhajajo bodisi iz veljavne prakse obračunavanja družbe w-metaltech ali iz zavezujočih ponudb.

Stranka mora račun plačati takoj ob njegovem prejemu, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu. Zamuda s plačilom nastopi najkasneje po poteku 14 dni. V tem primeru velja kot dogovorjena 12-odstotna stopnja zamudnih obresti.

Določi se, da je treba vsakokrat zaračunani znesek plačati brez odbitka skonta, kolikor ni dogovorjeno kaj drugega.

Pobot je izrecno izključen, razen če je bil predhodno pisno dogovorjen.

 

7. člen – Stroški opominjanja in izterjave

w-metaltech d.o.o. ni zavezana k opominjanju na neplačane zaračunane postavke. Kolikor bi vendarle poslala dopis z opominom, ji je treba plačati pavšalne stroške opominjanja v višini € 10,00 na opomin.

V primeru zamude s plačilom je w-metaltech d.o.o. upravičena pooblastiti odvetniško ali izterjevalsko pisarno za izterjavo odprte terjatve. Tozadevne stroške nosi dolžnik, ki je v zamudi, in s tem stranka.

 

8. člen – Prepoved odstopa in pobota

Stranka nima pravice pobotati morebitne svoje terjatve do w-metaltech d.o.o.

Stranka prav tak nima pravice odstopiti svojih morebitnih terjatev do w-metaltech d.o.o. tretjim osebam. Takšnen odstop terjatev nima učinka v razmerju do w-metalech d.o.o.

 

9. člen – Zaupnost

Stranke morajo vse informacije in podatke, ki jih prejmejo s strani w-metaltech d.o.o., obravnavati zaupno ter jih obvarovati pred dostopom tretjih oseb. Ta obveznost po ohranjanju zaupnosti se nadaljuje tudi po prenehanju pogodbenega razmerja. 

 

10. člen – Veljavnost ÖNORM B 2110

Med družbo w-metaltech d.o.o. in stranko se dogovori, da se uporablja norma za pogodbo o gradnji ÖNORM B 2110. Izrecno velja norma ÖNORM B 2110 oziroma njene posamezne določbe.

 

11. člen – Klavzula o delni ničnosti

Kolikor so ali postanejo določbe teh SPP delno nične, to ne vpliva na preostale določbe. Namesto morebiti neučinkovite določbe velja za dogovorjeno tista določba, ki je neučinkoviti določbi najbližja ob upoštevanju ekonomskih interesov družbe w-metaltech d.o.o..

 

12. člen – Ustni stranski dogovori

Za veljavnost vseh sporočil, obvestil, določitev rokov, graj itd., predvsem tudi dogovorov, ki odstopajo od teh SPP, se zahteva pisna oblika. Če zahteva po pisnosti ni izpolnjena, zadevni stranski dogovori ne zavezujejo družbe w-metaltech d.o.o. in so zato pravno neučinkoviti.

 

13. člen – Sodna pristojnost, pravo, ki se uporablja, jezik pogodbe

Dogovori se, da so sodišča na Ptuju izključno pristojna za spore med družbo w-metaltech d.o.o. in stranko, pri čemer pa ima w-metaltech d.o.o. izbirno pravico, da stranko toži tudi pred drugim dopustnim sodiščem. Dalje se dogovori izključna uporaba slovenskega prava ob izključitvi drugih napotitvenih norm. Kolikor je to dopustno, velja med stranko in družbo w-metaltech d.o.o. nemščina kot jezik pogodbe, v nasprotnem primeru pa izključno slovenščina.

 

 

Majšperk, dne 24.11.2020